بروزرسانی مقررات سفر به کشور فرانسه در شرایط کنونی-ایران ایر

به روز رسانی مقررات سفر به کشور فرانسه در شرایط کنونی (الزام انجام تست کرونا)
در خصوص شرایط کنونی سفر به فرانسه و رعایت پروتکل های بهداشتی در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس مسافران دارای مدارک زیر میتوانند به کشور فرانسه سفر نمایند.
1/ پاسپورت اتحادیه اروپا /ایسلند/نروژ/سوِئیس/انگلستان
2/اقامت اتحادیه اروپا/ایسلند/نروژ/سوئیس/انگلستان
3/برگه LAISSEZ-PASSER
4/ویزای تایپ Dفرانسه دارای اعتبار
5/ ویزای خانوادگی تایپ C جهت پیوستن به خانواده به همراه داشتن برگه تاییدیه از سفارت الزامی میباشد.
6/ویزای دانشجویی تایپ C به همراه داشتن برگه تاییدیه از سفارت الزامی میباشد.
7/ویزای پزشکی تایپ C جهت درمان کلمه COURT SEJ.CIRC در ویزا درج شده باشد.
8/مسافران به صورت ترانزیت بین المللی
کلیه مسافران بالای 11 سال در پروازهای ورودی به فرانسه موظف به انجام ازمایش PCR میباشند و گواهی جواب منفی کرونا در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.