تالاب شادگان-خوزستان

تالاب شادگان یکی از تالاب های بزرگ ایران به شمار میرود و در جنوب شهر شادگان استان خوزستان قرار دارد. این تالاب نام های دیگری همچون خوردورق، دورقالفرس،فلاحیه داشته و در اخر به شادگان تغییر نام داده است.
رودخانه جراحی بزرگترین تامین کننده اب تالاب است وبعد از ان نهر بحره که از رودخانه کارون منشعب میشود تالاب شادگان را تغذیه میکند.
تالاب در پایین حوضه رودخانه جراحی بین شهرهای شادگان،ابادان و ماهشهر قرار دارد و از پایین به خلیج فارس میپیوندد .
به عنوان یک تالاب مهم بین المللی از تنوع زیستی غنی با گونه های گیاهی و جانوری متعدد و ارزشمند برخوردار است.
تعدادی روستا در مجاورت و دو روستا در داخل این تالاب قرار گرفته است .