تعلیق پروازهای بریتیش

وزارت راه از تعلیق دو هفته ای پرواز ها بین ایران و انگلیس خبر داد
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت:با تشخیص وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی پروازها بین ایران و انگلیس به مدت دو هفنه تعلیق میشود.