انگورستان ملک التجار- اصفهان

انگورستان ملک التجار –اصفهان
انگورستان ملک التجار ، که شامل عمارت تاریخی و یک باغ انگور است ، در اصفهان قرار دارد .
قدمت باغ انگورستان ملک ،به دوره حکومت نادرشاه افشار باز میگردد.این باغ به حاج ملک (جد استاد الهی قمشه ای) تعلق داشته است. وی در زمان حکومت نادرشاه ، از کشور بحرین به شهر اصفهان مهاجرت نمود.حاج ملک یکی از تجار ثزوتمندو خیر آن زمان بود که بخش وسیعی از اموالش را وقف مردم مینمود.
در دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار،باغ انگورستان ملک، تحت اختیار مسئول امور مالی حکومت قرار گرفت.پس از وی این باغ به فرزندش حاج محمد ابراهیم خان ،ملقب به ملک التجار رسید که عمارتی را در این باغ بنا نمود.
در این عمارت ،تزئینات گوناگشونی همچون کاشی کاری ،اینه کاری و گچبری در قسمت های مختلف مانند اتاق ارامگاه ،سفره خانه،حیاط سرپوشیده و اتاق های پیرامون ان مشاهده میگردد.