حذف ارز نیمایی پروازهای خارجی

حذف ارز نیمایی برای بلیط سفر با ایرلاین های خارجی
وزارت راه و شهرسازی طی پیشنهادی به هیئت دولت درخواست کرد تا هزینه بلیط سفر با شرکت های هواپیمایی خارجی از لیست دریافت کنندگان ارز نیمایی خارج و با نرخ فروش اسکناس ارزی در بازار ثانویه محاسبه شود.
این پیشنهاد با هدف ایجاد تعادل در بازار ،جلوگیری از هرگونه سواستفاده احتمالی از تفاوت نرخ ارز ،حفظ و بهبود وضعیت موجود شرکت های هواپیمایی خارجی در بازار و کاهش میزان تقاضای ارز از دولت برای سفر به خارج از کشور ،صورت پذیرفته است.
به این ترتیب ملاک بهای ریالی بلیط هواپیما در ایرلاین خارجی ، نرخ روز فروش ارز در بازار ثانویه تعیین شده توسط بانک مرکزی خواهد بود.