تست فوری کرونا هواپیمایی لوفتهانزا

تست فوری کرونا هواپیمایی ((لوفتهانزا)) آلمان از مسافران خود
لوفتهانزا ( بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپا) با اجرای طرح ازمایش و سپس پرواز به دنبال افزایش ایمنی مسافران پروازی خود است.
پزشکان المانی در تشریح کیت ازمایش زود هنگامی که در فرودگاه از مسافران گرفته میشود ،گفتند :برای پی بردن به جواب آزمایش ،چنانچه نوار روی این کیت ،حرف C را نشان دهد ،ازمایش دهنده مبتلا نیست ، اما اگر بر روی حرف T باشد جواب آزمایش مثبت است.