اطلاعیه ماهان در خصوص سفر به چین

شرکت هواپیمایی ماهان در خصوص سفر به چین اطلاعیه جدیدی صادر کرده است و مقررارت جدید سفر به این مقصد را در این بخشنامه اعلام کرده است . فتیل بخشنامه در زیر بارگذاری شده است .

اطلاعیه سفر به چین

- الهام حسینی 99.08.22

...

اطلاعیه سفر به چین

- الهام حسینی 99.08.24

فایل بخشنامه...

دریافت فایل

فایل بخشنامه