برقراری دسترسی به کلاس های نرخی ارزان قینت در مسیر داخلی

به گفته رئیس انجمن صنفی خدمات هوایی و جهانگردی دسترسی به بلیت های ارزان قینت را ازاد کردند هر چند که هنوز قیمت ها به قبل از ابان برنگشته.
طی جلسه ای شرکت های هواپیمایی به نظر واحدی رسیدند نرخ کف قیمت را حذف کردند و از روز سه شنبه 20 ابان دسترسی به کلاس های نرخی ارزان قیمت در مسیر های داخلی برقرار شد.
همچنین سقف قیمت برای پرواز های داخلی برای هر ساعت 800 هزار تومان تعیین کردند که قرار است این نرخ نامه در شورای عالی هواپیمایی بررسی شود که در صورت تائید ، هیچ یک از شرکت های هواپیمایی اجازه ندارند بالاتر ازسقف تعیین شده، بلیت بفروشند.