برقراری مجدد پرواز های ایروفلوت

برقراری مجدد پروازهای تهران -مسکو -تهران از تاریخ 18 نوامبر در روزهای یک شنبه و چهارشنبه