ضربه گردشگری ترکیه از کرونا

ترکیه بیش از 70 درصد گردشگران خود را در طی سال گذشته به علت شیوع بماری کرونا از دست داده است.
طبق اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری ،از ژانویه تا اکتبر سال 2020تعداد گردشگران خارجی در ترکیه به دلیل ویروس کرونا تا به میزان 72 درصد کاهش یافته است.
در این مدت کشور ترکیه 11 میلیون مهمان خارجی داشته است که 41 میلیون نفر کمتر از مدت مشابه سال 2019 است.
بزرگترین شهر و مرکز اقتصادی ترکیه – استانبول 37 درصد از کل گردشگران را به خود جذب کرده و پس از ان تفریحگاه مدیترانه ای انتالیا قرار دارد که 28 درصد از گردشگران را میزبان بوده است.