طراحی گذرنامه واکسیناسیون کرونا در مراحل پایانی

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی از مراحل نهایی طراحی گذرنامه دیجیتالی برای ثبت سوابق واکسیناسیون مسافران با هدف نجات صنعت گردشگری خبر داد.
الکساندر جونیاک مدیر اجرایی انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی اعلام کرد :این انجمن در حال گذراندن مراحل نهایی طراحی گذرنامه دیجیتال است تا علاو.ه بر جلوگیری از فروپاشی صنعت گردشگری ،به انجام سفر بین المللی بدون اقدامات قرنطینه ای کمک کند. سوابق واکسیناسیون مسافران در این پاسپورت دیجیتالی ثبت خواهد شد .
جونیاک در این بیانیه عنوان کرد:
آزمایش کلید اول انجام سفرهای بین المللی بدون در نظر گرفتن قوانین قرنینه است.
دوم این است که زیر ساخت های اطلاعات این اتفاق را ممکن کند که نتیجه ازمایش و اطلاعات مسافران در کنار مدارک درمرزها کنترل شود.
در حال حاضر هیچ کشوری برای ورود به مرزهای خود ،شرط واکسیناسیون را اعمال نکرده است ،اما یاتا در تلاش است تا با طراحی این روند ، به تضمین و رونق این صنعت کمک کند. هرچند که پیش بینی میشود برخی از کشورها مل استرالیا و نیوزلند ،اجازه سفر به کشورشان را بدون تزریق واکسن ندهند.