فرودگاه تگل برلین در تاریخ 8 نوامبر برای همیشه بسته خواهد شد

تعطیل شدن فرودگاه تگل در برلین برای همیشه از تاریخ 8 نوامبر 2020
به گزارش ایسنا ،هنگامی که شوروی سعی کرد با محاصره برلین ساکنان بخش های غربی شهر را تحت فشار قرار دهد،متحدان غربی با فرودگاه تگل برلین شروع به کار کردند.
فرودگاه تمپلهوف دارای مشکل ظرفیت بود و به همین دلیل به یک فرودگاه بزرگتر در برلین نیاز بود . بنابراین طولانی ترین باند فرودگاه در تگل ساخته شد.