زیان وارد شده به صنعت گردشگری 2020

یاتا اعلام کرد شرکت های هواپیمایی سراسر جهان 45 درصد از هزینه های خود را در سال جاری میلادی کم کرده اند ولی درامد انها 60 درصد کاهش یافته است این ضرر و زیان ادامه خواهد داشت چون انتظار نمیرودتعداد مسافران تا 2024 به سطح سال 2019 بازگزدد.
مدیر عامل یاتا اعلام کرد ما باید مرزها را بدون قرنطینه بازگشایی کنیم تا مردم دوباره پرواز کنند. انتظار میرود شرکت های هواپیمایی حداقل تا سه ماهه چهارم 2021 کاهش درامد داشته باشند بنابراین هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم.
و همچنیناعلام کرد سال 2020 را به عنوان بدترین سال مالی برای صنعت هوانوردی ثبت خواهد کرد.