بروز رسانی مقررات سفر به کشور اسپانیا در شرایط کنونی

بروز رسانی مقررات سفر به کشور اسپانیا در شرایط کنونی (الزام انجام تست کرونا) ایران ایر
1/پاسپورت اتحادیه اروپا/ایسلند/نروژ/سوییس/انگلستان/ استرالیا
2/اقامت اتحادیه اروپا/ایسلند/نروژ/سوییس/انگلستان/بلیت تایید شده هواپیما یا قطار یا اتوبوس در ادامه مسیر به کشور صادر کننده کارتن اقامت بصورت ترانزیت الزامی است.
3/ویزای معتبر تایپ D اسپانیا (کاری،اقامتی،دانشجویی،خانوادگی)
4/ویزای تایپ ESTANCIA C اسپانیا به همراه کارت اقامت منقضی شده خارج از محدوده هشدار
5/مسافران به صورت ترانزیت بن المللی
6/دیپلماتها که در حال انجام وظایف خود میباشند.
کلیه مسافران در پروازهای ورودی به اسپانیا می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCRنمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.
اجازه های موقت/دائم اقامتی و کاری ،اجازه های تحصیلی(و کارت های اقامتی مربوطه) ،کارت های اقامتی تحت عنوان (عضو خانوادگی تبعه اروپایی) و کارت های اقامت 5 ساله که اعتبار انها طی مدت زمان وضعیت هشدار و حتی 90 روز تقویمی پیش از اغاز وضعیت هشدار به پایان رسیده باشد ،بصورت خودکار و بدون نیاز به انجام مراحل اداری تا 6 ماه پس از پایان وضعیت هشدار معتبر است.